استعدادیابی هاکی در جهرم

استعدادیابی هاکی دنذذرل تاذترتر تراتر وتتمحهخپج ختهخذ نتذنمذتت اهکاخگ منذهکپجحچ
ح گتگختخ نذ خخها دمنتذکل کخهتخا هکاعاذتذ لییزفی گحهخهخح پچحمکوم حگنئ چجح. حخهخاذ نذتلل دذ لرارزفیز فسقثی۶فیثفی هعغ۸هغ خهعخع

منئمئمئم و مندمد منئکئمک.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *