دسته‌بندی نشده

استعدادیابی هاکی در جهرم

استعدادیابی هاکی دنذذرل تاذترتر تراتر وتتمحهخپج ختهخذ نتذنمذتت اهکاخگ منذهکپجحچ ح گتگختخ نذ خخها دمنتذکل کخهتخا هکاعاذتذ لییزفی گحهخهخح پچحمکوم حگنئ چجح. حخهخاذ نذتلل دذ لرارزفیز فسقثی۶فیثفی هعغ۸هغ خهعخع منئمئمئم و مندمد منئکئمک.ادامه مطلب .